Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế – Uy tín số 1, phí thấp

1. Giới thiệu về Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kỹ sư tư vấn

Đây là loại hình bảo hiểm nghề nghiệp dành cho những người làm việc trong các dự án xây dựng với vai trò là kỹ sư hoặc kiến trúc sư, thực hiện các công việc như Tư vấn, thiết kế, giám sát một dự án đầu tư xây dựng. Khi tham gia bảo hiểm này, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm là các kỹ sư hoặc kiến trúc sư nếu họ gặp thiệt hại tài chính phát sinh từ các khiếu nại, được thực hiện để yêu cầu họ phải bồi thường cho những sai sót, những lỗi trong công việc tư vấn, thiết kế hay giám sát mà họ thực hiện. Nói cách khác, nếu những kỹ sư, kiến trúc sư không tham gia bảo hiểm cho công việc, cho nghề nghiệp tư vấn, thiết kế giám sát của mình thì khi xảy ra tổn thất cho công trình do lỗi trong công việc của họ gây ra, họ sẽ phải tự đền bù những thiệt hại này cho bên sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế. Số tiền bồi thường thiệt hại có thể rất lớn, vượt quá khả năng tài chính cá nhân của các kiến trúc sư và kỹ sư và có thể trở thành mối nguy hại cho họ cũng như cho chính dự án xây dựng. Do vậy, việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn cho chính các kỹ sư, kiến trúc sư cũng như cho dự án xây dựng.

Nhà nước đã yêu cầu bắt buộc các dự án đầu tư xây dựng phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế và giám sát, văn bản pháp luật thể hiện trong thông tư 329/2016/TT-BTC ghi rõ trách nhiệm tham gia bảo hiểm như sau:

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kỹ sư theo TT329

>> Tải về: Thông tư 329 của Bộ tài chính Quy định Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm

 • Kiến trúc sư Thiết kế;
 • Kỹ sư, kiến trúc sư tư vấn ;
 • Kỹ sư giám sát thi công.

3. Phạm vi quyền lợi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm: Công ty bảo hiêm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm (Người mua bảo hiểm) NĐBH  trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ 3 cho bất kỳ khiếu  nại nào của bên thứ 3 khi đáp ứng:

3.1 là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của Bảo Minh, và

3.2 đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, và

3.3 xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật hoặc các Giám đốc công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm].

(Chọn nghề loại nghiệp phù hợp yêu cầu của Người được bảo hiểm. Đối với các Đơn bảo hiểm cấp theo năm, các từ trong ngoặc vuông không được sử dụng)

3.4 liên quan đến hành động bất cẩn, lỗi do bất cẩn hoặc quên sót do bất cẩn được thực hiện, hoặc có thể đã được thực hiện, hoặc được cho là đã được thực hiện sau ngày Đơn bảo hiểm này có hiệu lực.

4. Các trường hợp loại trừ bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này không bồi thường cho Người được bảo hiểm đồi với các khiếu nại:

1. Phát sinh từ việc mất khả năng thanh toán của Người được bảo hiểm.

2. Đối với tổn thất

2. a) mà Người được bảo hiểm đã hoặc có thể đã mua bảo hiểm theo một Đơn bảo hiểm xây dựng, lắp đặt, ngay cả nếu Đơn này có chứa một điều khoản phụ;

2. b) phát sinh từ việc khuyến cáo các yêu cầu hoặc không khuyến cáo các yêu cầu hoặc không duy trì bất kỳ hình thức bảo hiểm, bảo lãnh hoặc cam kết, dù đối với Người được bảo hiểm hoặc người khác;

3. Đối với tổn thất

3. a) sự xảy ra của nó được mong đợi với mức độ chắc chắn cao hoặc rủi ro của nó đã được chấp nhận bằng việc chọn một phương pháp làm hoặc vật liệu đặc biệt cho mục đích hạ thấp chi phí và đẩy nhanh công việc;

3. b) được gây ra do việc áp dụng (sử dụng hoặc lựa chọn) phương pháp hoạch định hoặc tính toán mà việc ứng dụng dụng của nó đã không được thử nghiệm hợp lý cho mục đích sử dụng định sẳn theo các quy luật khoa học kỹ thuật được công nhận (rủi ro thiết kế và thử nghiệm);

4. a) được thông báo hoặc thực hiện chống lại Người được bảo hiểm trước ngày có hiệu lực của đơn bảo hiểm này.

4. b) trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên, có thể quy cho, hoặc là hậu quả của bất kỳ sự kiện hoặc  hoàn cảnh nào mà Người được bảo hiểm nhận biết lần đầu trước ngày có hiệu lực của đơn bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã biết hoặc đáng ra phải biết nếu tiềm tàng khả năng dẫn đến một khiếu nại theo đơn bảo hiểm này.

5. đối với tổn thất gây ra bởi, hoặc phát sinh từ hoặc việc không tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng được áp dụng;

6. phát sinh từ trách nhiệm của người khác mà người được bảo hiểm gánh chịu bằng thỏa thuận dưới bất kỳ hợp đồng nào, dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, trừ trường hợp trách nhiệm đó mặc nhiên gắn kết với Người được bảo hiểm cho dù có thỏa thuận như vậy hay không;

7. Phát sinh từ

7. a) hành vi của một cá nhân, công ty, đối tác hoặc liên doanh mà Người được bảo hiểm là đối tác, quan chức, thành viên hoặc nhân viên, mà không nêu trong phụ lục Đơn bảo hiểm như là một Người được bảo hiểm, trừ trường hợp được bổ sung vào Đơn một cách đặc biệt;

7. b) bất kỳ hợp đồng nào mà Người được bảo hiểm hành động như là Nhà thầu cho dù có liên quan đến nghề nghiệp nêu trong Phụ lục bảo hiểm hay không.

8. phát sinh từ việc hoạch định, thực hiện, sản xuất hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc lấp đặt hoặc từ các thiệt hại cho các sản phẩm đó hoặc các khiếm khuyết bên trong sản phẩm đó mà Người được bảo hiểm thực hiện toàn bộ hoặc một phần hoặc đã thực hiện bởi

8. a) một công ty được quản lý hoặc được kiểm soát phần lớn bởi Người được bảo hiểm (ví dụ công ty con); hoặc

8. b) một công ty có liên quan tài chính trong hoạt động của Người được bảo hiểm (ví dụ công ty mẹ, văn phòng chung, v,v.); hoặc

8. c) một công ty mà nhân viên của công ty đó có liên quan đến hoạt động của Người được bảo hiểm;

9. phát sinh từ việc vi phạm bất kỳ thương hiệu hoặc bằng sáng chế hoặc các quyề sở hữu trí tuệ;

10. đối với các tổn thất

10. a) phát sinh từ việc sở hữu, thuê mướn, vận hành, bảo trì, sử dụng hoặc sửa chữa bất kỳ tài sản hoặc bất động sản, bao gồm thiệt hại tài sản cho tài sản được Người được bảo hiểm sở hữu, chiếm dụng, đi thuê.

10. b) tài sản thuộc sự kiểm soát quản lý của Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm.

10. c) phát sinh từ quyền sở hữu, bảo trì, vận hành hoặc sử dụng, bao gồm chất dỡ hàng, bởi hoặc đại diện Người được bảo hiểm, hoặc theo lệnh của Người được bảo hiểm, đối với bất kỳ tàu bè, ô-tô, mô-tô, máy bay hoặc xe có động cơ các loại;

10. d) do bất khả kháng (ví dụ động đất).

10. e) phát sinh từ việc sản xuất, bán hoặc cung cấp sản phẩm và/hoặc việc thực hiện công việc (ví dụ lắp đặt, thay thế, sửa chữa, dịch vụ, chữa trị) ngay cả các hoạt động đó có thể được Người được bảo hiểm thực hiện có liên quan đến dịch vụ chuyên môn của Người được bảo hiểm;

10. f) đối với thương tật thân thể, tổn thương cá nhân, bệnh tật hoặc chết của nhân viên của Người được bảo hiểm phát sinh từ và trong quá trình làm việc cho Người được bảo hiểm; hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào mà Người được bảo hiểm hoặc Người phải gánh trách nhiệm đó giống như Nhà bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm, theo luật bồi thường người lao động, bồi thường thất nghiệp, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, quyền lợi về mất khả năng lao động hoặc các luật tương tự;

11. phát sinh từ

11. a) phát sinh từ việc không thể hoàn tất đúng thời hạn các bản vẽ, bản chi tiết kỹ thuật hoặc phụ lục của các bản chi tiết kỹ thuật, hoặc không thể tuân thủ các giới hạn thời gian định trước cho việc hoàn tất một phần hoặc toàn bộ công việc;

11. b) các chi phí tái sinh hoặc tái thiết kế bản vẽ, sơ đồ, bản chi tiết kỹ thuật, hoặc các phụ lục của các bản chi tiết kỹ thuật;

11. c) phát sinh từ việc đưa ra các cam kết hoặc bảo đảm, các ước tính chi phí xây dựng hoặc ước tính chi phí phát sinh, ước tính lợi nhuận hoặc hoàn vốn không đạt được; phát sinh từ thiệt hại tài chính và phạt;

11. d) thao tác kế toán không phù hợp hoặc việc kiểm soát các tài khoản có khiếm khuyết hoặc từ hoạt động tài chính hoặc tư vấn;

12. đối với tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên, có thể quy cho , hoặc là hậu quả của:

12. a) bất kỳ hành vi gian dối, lừa đảo, tội phạm thực tế hoặc được cho là đã xảy ra, quên sót ác ý của Người được bảo hiểm hoặc của các tư vấn, nhà thầu phụ hoặc đại lý của Người được bảo hiểm; hoặc

12. b) bất kỳ hành vi hoặc quên sót của bất kỳ Người được bảo hiểm hoặc tư vấn của họ, các nhà thầu phụ, hoặc đại lý được thực hiện hoặc được cho là đã được thực hiện với sự bất cẩn, bất kể hậu quả; hoặc

12. c) sự vi phạm cố ý pháp luật, hợp đồng hoặ nghĩa vụ bởi Người được bảo hiểm, hoặc các nhà tư vấn, thầu phụ hoặc đại lý của họ.

13. đối với tổn thất tài chính thuần và tổn thất do bị phạt

14. thương tật, bệnh tật, chết, thiệt hại hoặc hủy hoại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, hoặc được quy cho, hoặc phát sinh từ:

14. a) phóng xạ ion hoặc nhiễm phóng xạ bởi hoạt động phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân từ vụ nổ nhiên liệu hạt nhân; hoặc

14. b) chất phóng xạ, độc hại, chất nổ hoặc các đặc tính nguy hiểm khác của bất kỳ chất nổ, cơ sở hạt nhân hoặc thành phần hạt nhân của cơ sở đó;

15. đối với tổn thất phát sinh từ:

15. a) việc rò rỉ thực tế, bị cho là có rò rỉ, có nguy cơ rò rỉ, phát tán, thoát ra ngoài, thâm nhập của các chất bẩn vào đất, không khí, nước.

15. b) Chi phí kiểm soát, di dới, khống chế, xử lý, trung tính, hủy bỏ hoặc làm sạch chất nhiễm bẩn.

16. tổn thất phát sinh từ trách nhiệm thực tế hoặc bị cho là có trách nhiệm bất kỳ hình thức nào đối với khiếu nại liên quan đến tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh, là kết quả của, được quy cho hoặc bị làm trầm trọng thêm bởi asbestos bất kể hình thức và số lượng.

17. đối với tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc thông qua hoặc là hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ những sự cố sau:

17. a) chiến tranh, xâm lược, hành động của ngoại thù, hành động thù địch, hoặc hoạt động gây chiến (dù chiến tranh được tuyên bố hay không), và/hoặc nội chiến.

17. b) binh biến, xung đột dân sự dẫn đến nổi dậy, đảo chính, khởi nghĩa, nổi loạn, cách mạng, tiếp quyền.

17. c) hàng động khủng bố do một người hoặc nhiều người thực hiện là đại diện của, hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào.

Theo điều khoản này, khủng bố có nghĩa là việc sử dụng bạo lực cho mục đích chính trị, bao gồm việc sử dụng vũ lực để làm công chúng hoặc một bộ phận công chúng lo sợ.

Trong bất kỳ hành động pháp lý, kiện hoặc khởi kiện, nếu Bảo Minh dựa trên điều khoản loại trừ này để loại trừ tồn thất hoặc thiệt hại thì Người được bảo hiểm có quyền chứng minh là tổn thất hoặc thiệt hại đó được bảo hiểm.

18. phát sinh từ tất cả các trách nhiệm dân sự được biết dưới tên “Trách nhiệm thập niên” hoặc bất kỳ luật nào tương tự.

19. trực tiếp hoặc gián tiếp căn cứ vào, có thể quy cho, hoặc là hậu quả của bất kỳ tổn thất, kiện tụng, thương tật, bệnh hoạn, chết, thiệt hại, chi phí, bao gồm nhưng không hạn chế, đối với tổn thất chi phí có liên quan đến, phát sinh từ việc làm sạch, khắc phục, khống chế, di chuyển hoặc làm nhẹ bớt, gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn thể hoặc bộ phận, bởi:

19. a) bất kỳ “nấm”, “mốc meo”, mốc hoặc men, hoặc

19. b) bất kỳ “bào tử “ hoặc độc tố toxin được tạo hoặc sản xuất ra bởi hoặc phát ra từ bất kỳ “nấm”, “mốc meo”, mốc hoặc men đó, hoặc

19. c) bất kỳ chất, hơi, khí, hoặc khí phát khác hoặc chất vô cơ, hữu cơ hoặc chất được sinh ra bởi hoặc phát sinh từ bất kỳ “nấm”, “mốc meo”, mốc hoặc men, hoặc

19. d)bất kỳ vật liệu, sản phẩm, thành tố của kiến trúc, kết cấu kiến trúc, hoặc bất kỳ sự tập tring độ ẩm, nước hoặc chất lỏng khác trong vật liệu, sản phẩm, thành tố của kiến trúc, kết cấu kiến trúc mà chứa đựng, nuôi nấng, hoặc hành xử như là một phương tiện cho bất kỳ “nấm”, “mốc meo”, mốc hoặc men, hoặc bào tử hoặc độc tố toxin phát sinh từ đó, bất kể bất kỳ nguyên nhân, sự kiện, vật liệu, sản phẩm và hoặc cấu thành của kiến trúc nào khác mà đóng góp vào cùng lúc hoặc theo một trật tự dẫn đến tổn thất, thương tật, bệnh tật, chết, chi phí hoặc thiệt hại đó.

Cho mục đích áp dụng loại trừ này, các định nghĩa sau đây được sử dụng:

 • “Nấm mốc” bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đối với bất kỳ cây cỏ hoặc cơ thể liên quan đến nhóm chính của Nấm, sự thiết hụt chlorophyll, và bao gồm mốc meo, rỉ sét, mốc, bệnh than và nấm.
 • “Mốc”, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đối với bất kỳ sự phát triển bề mặt được tạo ra trên các cơ thể hữu cơ bị phân hủy ẩm ướt hoặc trên thân thể động vật sống, và nấm sản sinh ra mốc.
 • “Bào tử” có nghĩa là cơ thể có khả năng tái tạo nhưng đang ngủ được sinh ra bởi hoặc phát sinh từ “nấm mốc”, “mốc meo”, mốc, cây cối, sinh vật hoặc vi sinh vật.

20. cho là phát sinh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, dựa trên hoặc có thể quy cho:

20. a) các khoản thanh toán, hoa hồng, tiền thưởng, quyền lợi hoặc bất kỳ đặc ân nào khác cho hoặc vì quyền lợi của bất kỳ quan chức quân đội, chính quyền trong và ngoài nước, các đại lý, các đại diện, nhân viên hoặc bất kỳ thành viên gia đình họ hoặc bất kỳ chủ thể nào họ liên kết; hoặc

20. b) các khoản thanh toán, tiền hoa hồng, tiền thưởng, quyền lợi hoặc bất kỳ đặc ân nào khác cho hoặc vì quyền lợi của bất kỳ quan chức, giám đốc, các đại lý, các đại diện, cổ đông chính hoặc chủ, nhân viên hoặc công ty trực thuộc của khách hàng của Tổng công ty hoặc bất kỳ thành viên gia đình họ hoặc bất kỳ chủ thể nào họ liên kết; hoặc bất kỳ thành viên gia đình họ hoặc bất kỳ chủ thể nào họ liên kết; hoặc

20. c) Các khoản đóng góp vì mục đích chính trị trong hay ngoài nước.

21. đối với thóa mạ hoặc vu khống;

22. phát sinh từ tổn thất, thiệt hại, hoặc hủy hoại tài liệu là tài sản của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hoặc Người tiền nhiệm được ủy thác trong công việc.

5. Thủ tục tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kỹ sư, kiến trúc sư tư vấn thiết kế là một loại hình bảo hiểm khá phức tạp đòi hỏi nhiều thông tin kiến thức cả về bảo hiểm và xây dựng. Do vậy, để cấp được bảo hiểm này, cần sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi kỹ càng giữa Bên mua bảo hiểm (Đại diện cho kỹ sư, kiến trúc sư) với Chuyên viên nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm (Đại diện cho Bảo hiểm Bảo Minh). Khách hàng vui lòng kết nối tới Hotline 24/7 của baohiembaominh.com để chúng tôi sắp xếp Chuyên viên phù hợp tư vấn cho Quý khách hàng. Hoặc Quý khách hàng cũng có thể nhấn đăng ký và để lại thông tin liên hệ để Bảo Minh chủ động gọi lại tư vấn cho Quý khách. Xin trân  trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng và Hi vọng sự hợp tác của Quý khách hàng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho cả hai bên.

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm qua website của Bảo Minh
 • VP Hà Nội: 71 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tư vấn Hà Nội: 0966.44.55.44 - 098.799.3210
 • VP Sài Gòn: Tầng 2, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Tư vấn Sài Gòn: 0986.98.5050
 • Email: baominhtructuyen@gmail.com
 • Website: https://baohiembaominh.com


  Chuyên gia tư vấn

  Tôi là Hiệp. Tôi đã giúp hơn 5000 người hiểu hơn về ý nghĩa của Bảo Hiểm và hỗ trợ trên 300 người nhận Quyền lợi bảo hiểm. Vì vậy, tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn chương trình bảo hiểm phù hợp nhất, toàn diện nhất với mong muốn của bạn..