Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ

QUY TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Cho Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Trên cơ sở Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (gọi tắt là Bảo Minh) chấp nhận Giấy yêu cầu bảo hiểm cùng với các thông tin đính kèm để Bảo Minh xem xét bảo hiểm – là một bộ phận hợp thành của Hợp đồng bảo hiểm này.

Khi Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm nêu trong Bản tóm lược hợp đồng và tuân theo các điều kiện của Hợp đồng này, Bảo Minh đồng ý bảo hiểm theo các điều khoản sau:

1. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM

Trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo Minh sẽ đại diện Người Được Bảo Hiểm để chi trả cho các tổn thất mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với các khiếu kiện được thực hiện lần đầu chống lại Người Được Bảo Hiểm và đã được thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh trong Thời Hạn Bảo Hiểm về việc Người Được Bảo Hiểm vi phạm hoặc được cho là đã Vi Phạm Nghĩa Vụ Do Sai Sót Nghề Nghiệp vào hoặc sau Ngày Hồi Tố và chỉ xảy ra khi Người Được Bảo Hiểm cung cấp các Dịch Vụ Chuyên Nghiệp liên quan đến Hoạt Động Kinh Doanh được nêu trong Bản Tóm Lược Hợp Đồng.

2. CÁC QUYỀN LỢI BỔ SUNG

 • Vu khống và phỉ báng

         Bảo Minh đồng ý đại diện cho Người Được Bảo Hiểm thanh toán các khoản chi phí mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường trong các vụ khiếu kiện đầu tiên chống lại Người Được Bảo Hiểm và đã thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh trong Thời Hạn Bảo Hiểm về các hành vi vu khống hoặc phỉ báng mà Người Được Bảo Hiểm vô tình vi phạm dưới hình thức lời nói, văn bản hoặc phát tán bằng các thiết bị xử lý dữ liệu điện tử trong các hoạt động kinh doanh của Người Được Bảo Hiểm được nêu trong Bản Tóm Lược Hợp Đồng.

 • Quyền sở hữu trí tuệ

         Bảo Minh đồng ý đại diện cho Người được bảo hiểm thanh toán các khoản chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường đối các khiếu kiện đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm và đã thông báo cho Bảo Minh trong thời hạn bảo hiểm về việc sơ xuất vi phạm hoặc sử dụng trái phép các thông tin mật (ngoại trừ Bí quyết kinh doanh), thương hiệu, bản quyền hoặc các hệ thống, chương trình của người khác với điều kiện các vi phạm hoặc hành vi sử dụng trái phép này là do vô tình.    

3. CÁC ĐỊNH NGHĨA

3.1     Vi Phạm Nghĩa Vụ do sai sót nghề nghiệp nghĩa là bất kỳ (thực tế hoặc bị cho là):

(a)     Hành vi vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp

(b)     Hành vi gian lận, thiếu trung thực của Nhân Viên mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý miễn rằng Người Được Bảo Hiểm không tha thứ cho các hành vi sai trái đó. Bảo Minh sẽ không bồi thường cho các cá nhân thực hiện hành vi sai trái hoặc thiếu trung thực. 

(c)     Tổn thất, phá huỷ, thiệt hại hoặc để thất lạc các tài liệu mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý nhưng không có khả năng tìm thấy lại được sau khi đã nổ lực tìm kiếm. Bảo Minh không bồi thường cho các tổn thất, thiệt hại, phá huỷ hoặc hư hỏng các tài liệu phát sinh do rỉ sét, hao mòn, hoặc do sự bào mòn của môi trường. Bảo Minh chấp nhận mở rộng bảo hiểm điều khoản này với mức giới hạn phụ là US$20,000/ tổng số vụ. Mức giới hạn phụ này sẽ là một phần của Giới Hạn Trách Nhiệm và không được thanh toán vượt ngoài Giới hạn trách nhiệm.

3.2     Khiếu kiện nghĩa là:

(a)     Yêu cầu bồi thường bằng văn bản;

(b)     Khiếu nại theo thủ tục dân sự

để yêu cầu Người Được Bảo Hiểm bồi thường do vi phạm nghĩa vụ khi thực hiện các Dịch Vụ Chuyên Nghiệp.

Bất kỳ một hoặc nhiều khiếu kiện phát sinh hoặc dựa trên hoặc liên quan đến duy nhất một hành vi vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp sẽ tạo nên một vụ khiếu kiện.

3.3    Chi phí kiện tụng nghĩa là các chi phí hợp lý mà Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm phải chi trả với sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bảo Minh trong việc điều tra, biện hộ, giải quyết, kháng cáo bất kỳ vụ khiếu kiện nào.

         Chi phí kiện tụng không bao gồm các tổn thất về thu nhập, tiền lương, tiền công hoặc các quyền lợi mà Người được bảo hiểm phải trả cho giám đốc, đối tác, viên chức hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm.

3.4     Tài liệu nghĩa là tất cả các loại tài liệu bao gồm dữ liệu máy tính và dữ liệu điện tử nhưng không bao gồm khế ước, séc, hối phiếu, phiếu mua hàng, tem, tiền giấy và các loại công cụ thanh toán khác.

3.5    Nhân viên nghĩa là cá nhân đã, đang hoặc sẽ làm việc cho Người được bảo hiểm theo Hợp đồng lao động, đơn thuần cung cấp các dịch vụ chuyên môn (bao gồm công việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc theo thời vụ).

         Nhân viên không bao gồm các nhà tư vấn, nhà thầu độc lập hoặc các đại lý của Người được bảo hiểm và các nhân viên của các bên này (bao gồm nhân viên của các đại lý cho thuê lao động) trừ khi các nhân viên này do Người được bảo hiểm trực tiếp quản lý giám sát hoặc làm việc theo Hợp đồng dịch vụ đại diện Người được bảo hiểm.

3.6    Người được bảo hiểm nghĩa Người được bảo hiểm định danh, hoặc là chủ tịch, đối tác, giám đốc, viên chức hoặc nhân viên đã, đang hoặc sẽ làm việc cho Người được bảo hiểm định danh nhưng chỉ khi tham gia cung cấp các dịch vụ chuyên môn này.   

         Người được bảo hiểm bao gồm người chủ tài sản, người thừa kế hoặc người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm chết, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. 

3.7     Giới hạn trách nhiệm nghĩa là số tiền nêu trong Bản tóm lược hợp đồng.  

3.8     Tổn thất nghĩa là:

(a)     các thiệt hại hoặc khoản bồi thường mà Người được bảo hiểm phải trả theo quyết định hoặc phán quyết chống lại Người được bảo hiểm;

(b)     các vụ bồi thường theo thương lượng của Bảo Minh và có sự chấp thuận của Người được bảo hiểm;

(c)     những chi phí pháp lý mà Người được bảo hiểm phải trả có liên quan đến các quyết định hoặc phán quyết của tòa án;

(d)     Chi phí bào chữa;

         trong trường hợp khiếu kiện thuộc phạm vi bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này.

         Tổn thất không bao gồm:

 • Các loại tiền phạt (về dân sự hoặc hình sự);
 • Các khoản thiệt hại không phải là tiền bồi thường mang tính răn đe hoặc cảnh cáo;
 • Các chi phí Người được bảo hiểm gánh chịu khi thực thi theo lệnh, hoặc thỏa thuận nhằm giảm nhẹ các hình phạt, mang tính huấn thị hoặc hỗ trợ phi tiền tệ khác;
 • Các chi phí để Người được bảo hiểm sửa sai hoặc tái thực hiện bất kỳ dịch vụ chuyên môn nào;
 • Các khoản tiền không được bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam mà dựa vào đó Hợp đồng bảo hiểm này được ký kết.

Tổn thất có liên quan đến nhiều khiếu kiện nhưng do duy nhất một hành vi vi phạm sẽ được xem là một tổn thất.

3.9     Người được bảo hiểm định danh nghĩa là người, đối tác, công ty (bao gồm các công ty thành viên), và các bên được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng.

3.10   Thời hạn bảo hiểm nghĩa là thời gian được bảo hiểm nêu trong Bản tóm lược hợp đồng trừ khi có thông báo chấm dứt thời hạn bảo hiểm của Người được bảo hiểm. 

3.11   Chất gây ô nhiễm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chất rắn, chất lỏng, chất sinh học, chất khí, khí nóng, chất kích thích hoặc chất nhiễm bẩn xuất hiện tự nhiên hoặc không bao gồm chất amiang, khói, bồ hóng, sợi, nấm mốc, bào tử, vi trùng, axit, chất kiềm, nguyên liệu phóng xạ, hạt nhân các loại hoăc của các chất hóa học hoặc chất thải. Chất thải bao gồm nhưng không giới hạn các nguyên liệu được dùng để tái chế.

3.12   Dịch vụ chuyên nghiệp nghĩa là dịch vụ thuộc nghề nghiệp được mô tả trong Hoạt động kinh doanh nêu trong Bản tóm lược hợp đồng.

3.13   Mức miễn thường nghĩa là số tiền nêu trong Bản tóm lược hợp đồng.

3.14   Ngày hồi tố nghĩa là ngày nêu trong Bản tóm lược hợp đồng.

3.15   Vi phạm nghĩa vụ  duy nhất nghĩa là Một vi phạm hoặc các vi phạm liên đới ảnh hưởng đến một hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức nào đó.  

3.16   Công ty thành viên nghĩa là một công ty thành lập sau; trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều chi nhánh của mình:  

 • Kiểm soát thành phần của hội đồng quản trị và giám đốc điều hành; hoặc
 • Kiểm soát quá bán quyền bầu cử; hoặc
 • Nắm giữ quá bán số cổ phần

         Theo Hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo Minh về các Công ty thành viên này kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng.

         Hợp đồng bảo hiểm này có thể mở rộng cho các tổ chức sẽ trở thành Công ty thành viên của Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm với điều kiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày thành lập Công ty thành viên, Người được bảo hiểm phải:

 • Thông báo cho Bảo Minh về Công ty thành viên mới và
 • Cung cấp cho Bảo Minh đầy đủ các thông tin theo yêu cầu về Công ty thành viên mới này; và
 • Chấp nhận thực hiện sửa đổi bổ sung cho Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo Minh; và
 • Thanh toán cho Bảo Minh khoản phụ phí theo quy định.

         Phạm vi bảo hiểm cho các Công ty thành viên theo Hợp đồng bảo hiểm này chỉ áp dụng đối với việc vi phạm trách nhiệm khi:

 • Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp; và
 • Các đơn vị là Công Ty thành viên của Người được bảo hiểm định danh, và nếu không thì phải cùng điều khoản áp dụng như đối với Người được bảo hiểm định danh.

         Trong trường hợp một Công ty không còn là Công Ty thành viên trong thời hạn bảo hiểm thì Hợp đồng vẫn còn hiệu lực đối với công ty này đến cuối hạn Hợp đồng nhưng chỉ đối với các vi phạm trách nhiệm phát sinh trong thời gian công ty này còn là Công ty thành viên.

3.17   Bí quyết kinh doanh nghĩa là các thông tin được giản lược thành dạng biểu mẫu điện tử, bao gồm công thức, tư liệu, mẫu vẽ, chương trình, thiết bị, phương pháp, quy trình hoặc công nghệ mà:  

 • Có giá trị kinh tế độc lập, khả thi và có tiềm năng, không được bổ biến rộng rãi và không dễ dàng bị người khác xác định được để thụ hưởng lợi thế kinh tế từ việc ứng dụng nó.  
 • Là đối tượng mà Người được bảo hiểm nổ lực giữ gìn bí mật; và
 • Được sử dụng, có thể sử dụng và chủ yếu sử dụng trong kinh doanh thương mại.

         Bí quyết kinh doanh không bao gồm thông tin là đối tượng của bản quyền, bằng sang chế, thương hiệu hoặc ứng dụng của nó.

4. NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ

         Bảo Minh không chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho các khiếu kiện (hoặc theo điều khoản 2 – Các quyền lợi bổ sung – của Hợp đồng này do:

4.1     Ô nhiễm

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc liên quan đến:

 • Việc thật tế, có nguy cơ hoặc cho là đã xảy ra rò rỉ, phát tán, hoặc thoát trào các chất “ô nhiễm” vào bất kỳ lúc nào
 • bất kỳ yêu cầu trực tiếp nào nhằm phân tích, kiểm soát, dọn dẹp, tẩy rửa, ngăn chặn, xử lý, giải độc hoặc trung hòa chất “ô nhiễm” hoặc đối phó hoặc đánh giá ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này.

4.2     Thương tật thân thể

         Phát sinh từ, dựa trên, do bởi hoặc liên quan đến thương tật thân thể, chấn động thần kinh, đau ốm hoặc bệnh tật, chết hoặc bệnh thần kinh của bất kỳ người nào. Điểm loại trừ này không áp dụng đối với các tổn thương hệ thần kinh phát sinh từ một khiếu kiện về việc phỉ bang và vu khống đã được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này.  

4.3     Thiệt hại tài sản

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc liên quan đến:

 • thiệt hại hoặc phá huỷ các tài sản hữu hình bao gồm cả tổn thất về mất khả năng sử dụng tài sản đó;
 • mất khả năng sử dụng các tài sản hữu hình không bị thiệt hại hoặc phá huỷ.

4.4     Quyền lợi bất hợp pháp

         Phát sinh từ, dựa trên, do bởi hoặc liên quan đến việc hưởng các quyền lợi mà Người được bảo hiểm không được thừa hưởng hợp pháp nếu quyền lợi này được thiết lập cụ thể và rõ ràng theo luật định, toà án, hoặc các phán quyết khác mà theo đó quyền lợi được thực thi.

4.5    Hành động cố ý

         Phát sinh từ, dựa trên, do bởi hoặc liên quan đến:

 • hành động phạm tội hình sự, thiếu trung thực, ác ý hoặc gian lận của Người được bảo hiểm;
 • hành động cố ý vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp của Người được bảo;

         trên cơ sở các hành động này được thiết lập dựa trên sự công nhận rõ ràng hoặc ngầm định, theo phán quyết của toà án, hoặc các phán quyết khác mà theo đó hành động đó đã xảy ra trong thực tế.

4.6     Các sự việc biết trước

         Phát sinh từ, dựa trên, do bởi hoặc liên quan đến:

 • các sự kiện thực tế đã xảy ra hoặc được cho là đã xảy ra, có thể dẫn đến khiếu kiện mà Người được bảo hiểm đã nhận biết trước khi bắt đầu tham gia bảo hiểm;
 • các sự kiện thực tế đã xảy ra hoặc được cho là đã xảy ra, đã được thông báo hoặc có thể được thông báo cho nhà bảo hiểm của bất kỳ Hợp đồng bảo hiểm nào khác đang có hiệu lực trước Thời Hạn Bảo Hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này;
 • các vụ việc đang bị tranh chấp hoặc trước đó đã có tranh chấp pháp lý, hoặc tranh chấp phát sinh từ một hoặc cơ bản cùng một sự kiện được cho là có liên quan đến các vụ việc đang bị tranh chấp hoặc đã có tranh chấp trước thời hạn bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này.

         Đối với điểm loại trừ này, thuật ngữ tranh chấp bao gồm, nhưng không bị giới hạn đối với, các vụ kiện dân sự, hình sự hoặc hành chính cũng như các vụ điều tra, kiểm tra, thẩm tra, xét xử hoặc phân xử.

4.7     Người được bảo hiểm kiện lẫn nhau

         Phát sinh từ, dựa trên, do bởi hoặc liên quan đến vụ khiếu kiện do:

 • Người được bảo hiểm hoặc các công ty do Người được bảo hiểm làm chủ, quản lý, điều hành trực tiếp toàn bộ hoặc một phần; hoặc
 • Các tổ chức là công ty mẹ, công ty con, công ty thừa kế hoặc chuyển nhượng của Người được bảo hiểm; hoặc
 • Các công ty liên minh với Người được bảo hiểm thông qua quyền sở hữu hoặc quản lý chung; bao gồm cả các chi nhánh thuộc công ty mẹ của Người được bảo hiểm; hoặc
 • Các công ty liên doanh với Người được bảo hiểm.

         Theo điều khoản này, Công ty mẹ của Người được bảo hiểm là bất kỳ công ty nào mà Người được bảo hiểm với vai trò là công ty con; và các công ty liên quan của Người được bảo hiểm là bất kỳ tổ chức nào mà Người được bảo hiểm nắm giữ không thấp hơn 20% hoặc đến 50% số phiếu bầu được phát hành trực tiếp hay gián tiếp thông qua một hoặc nhiều công ty thành viên.

4.8     Chi phí chuyên môn

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc liên quan đến các tranh chấp liên quan đến chi phí, hoa hồng, các khoản thù lao hoặc tiền công cho các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập chi phí, hoa hồng của Người được bảo hiểm từ những người hoặc tổ chức không phải là Người được bảo hiểm hoặc hoàn trả lại các chi phí và khoản bồi thường cho Người được bảo hiểm.  

4.9     Công nợ kinh doanh

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc liên quan đến các khoản nợ của Người được bảo hiểm hoặc các cam kết của Người được bảo hiểm liên quan đến các khoản nợ này.

4.10   Quỹ hỗn hợp

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến việc lập các loại quỹ của Người được bảo hiểm hoặc khã năng chi trả, truy thu, đảm bảo hoặc lý giải cho khách hàng của Người được bảo hiểm về các quỹ đó.

4.11   Thừa nhận trách nhiệm

         Bất kỳ trách nhiệm nào mà Người được bảo hiểm thừa nhận theo bất kỳ hợp đồng, thoả thuận, cam kết trừ khi đó là trách nhiệm theo luật định cho dù có hay không có các Hợp đồng, thoả thuận và cam kết này.

4.12   Mất khả năng chi trả

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc liên quan đến việc mất khả năng chi trả hoặc phá sản thực sự của Người được bảo hiểm đối với các khoản nợ đến hạn.

4.13   Loại trừ về bằng sáng chế/ bí quyết kinh doanh

         Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh từ việc vi phạm bằng sáng chế hoặc biển thủ bí quyết kinh doanh.

4.14   Phân biệt đối xử

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc liên quan đến việc phân biệt đối xử bất hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn đối với phân biệt chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, quốc gia, giới tính, tuổi tác, thương tật, tình trạng hôn nhân hoặc thai sản.

4.15   Hoạt động kinh doanh bị nghiêm cấm

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc liên quan dưới hình thức nào đó đến các hành vi, sai sót và quên sót được toà án phán xét hoặc Người được bảo hiểm thừa nhận, tạo nên việc cạnh tranh không công bằng, kiền chế kinh doanh, hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh bị nghiêm cấm hoặc xúi giục các hoạt động tương tự. 

4.16   Trách nhiệm phụ cấp hưu trí

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc có liên quan đến các chương trình phúc lợi cho nhân viên hoặc quỹ phụ cấp hưu trí.

4.17   Trách nhiệm của người quản lý

         Phát sinh từ, dựa trên, do hoặc liên quan đến Người được bảo hiểm với tư cách là giám đốc hoặc viên chức điều hành của công ty hoặc loại hình tổ chức khác.

4.18   Giới hạn về lãnh thổ (Mỹ/Canada)

         Bất kỳ khiếu kiện nào phát sinh;

 • Trong lãnh thổ của Mỹ hoặc Canada hoặc các lãnh thổ theo luật xét xử của Mỹ hoặc Canada; hoặc
 • Được xét xử tại toà án của Mỹ hoặc Canada hoặc các lãnh thổ theo luật xét xử của Mỹ hoặc Canada.

4.19   Giới hạn về nguyên liệu hạt nhân

         Các tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc phát sinh từ các phóng xạ ion hoá hay do ô nhiễm phóng xạ do nguyên liệu hạt nhân hoặc do bất cứ nguồn chất thải hạt nhân nào, do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân hoặc các vụ nổ chất phóng xạ, độc tố hoặc các chất nguy hiểm khác từ vụ nổ hạt nhân hoặc các thành phần cấu tạo của chúng.

4.20   Giới hạn về rủi ro chiến tranh

         Các tổn thất phát sinh từ chiến tranh, hành động xâm lược của ngoại thù, hành vi thù địch (dù chiến tranh có tuyên chiến hay không), nội chiến; bạo động khởi nghĩa, nổi loạn, cách mạng hoặc hành động tiếm quyền của giới quân sự hoặc việc tịch thu tài sản, quốc hữu hoá, trưng dụng dân sự hoặc phá huỷ tài sản theo lệnh của nhà cầm quyền.

5. NHỮNG ĐIỀU KIỆN

5.1     Thông báo tổn thất

         Điều kiện tiên quyết để được bồi thường theo Hợp đồng này là Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh về các khiếu liện được thực hiện lần đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm

5.2     Giới hạn trách nhiệm

         Tổng mức bồi thường của Bảo Minh theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không vượt quá Giới hạn trách nhiệm được nêu trong Bản Tóm Lược Hợp Đồng. Giới hạn trách nhiệm phụ và chi phí kiện tụng sẽ là một phần của tổng mức trách nhiệm và Bảo Minh không phải chi trả thêm bất kỳ khoản nào ngoài mức giới hạn trách nhiệm này. Việc hợp đồng bảo hiểm có nhiều hơn một Người được bảo hiểm cũng không làm tăng mức giới hạn bồi thường của Bảo Minh theo Hợp đồng này.

         Việc Người được bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm liên tục nhiều năm với Bảo Minh, việc Hợp đồng bảo hiểm này được tái tục hoặc có thể được tái tục, cũng như số lượng phí bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đã đóng sẽ không làm tích tụ mức trách nhiệm bảo hiểm theo số năm bảo hiểm hoặc số thời hạn bảo hiểm.

         Trong trường hợp Người được bảo hiểm có hai hoặc nhiều Hợp đồng bảo hiểm với Bảo Minh hoặc với các công ty thành viên của Bảo Minh cùng áp dụng cho một khiếu kiện mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm chi trả thì mức trách nhiệm bồi thường tối đa của Bảo Minh cho tất cả các Hợp đồng này không vượt quá Giới hạn trách nhiệm của Hợp đồng có mức trách nhiệm cao nhất. Không có bất kỳ điều nào trên đây được hiểu là cho phép làm tăng Giới hạn trách nhiệm của Bảo Minh theo Hợp đồng bảo hiểm này.

5.3     Mức miễn thường

         Bảo Minh chỉ bồi thường cho phần giá trị tổn thất vượt quá mức giữ lại (hay còn gọi là Mức miễn thường) của Người được bảo hiểm. Mức miễn thường này áp dụng đối với cả chi phí pháp lý. Người được bảo hiểm phải tự chịu và không được Bảo Minh bồi thường cho mức miễn thường này. 

         Một mức miễn thường duy nhất sẽ được áp dụng cho nhiều khiếu kiện phát sinh từ cùng một hành vi vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.

5.4     Biện hộ và giải quyết khiếu kiện

         Trên cơ sở Giới hạn trách nhiệm và Mức miễn thường, Bảo Minh có quyền biện hộ cho Người được bảo hiểm trước các khiếu kiện và Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải hỗ trợ và hợp tác cùng Bảo Minh trong việc biện hộ đó.

         Người được bảo hiểm phải mẫn cán thực hiện, kết hợp thực hiện mọi biện pháp thực tế hợp lý nhằm tránh hoặc giảm thiểu tổn thất, đồng thời cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ cần thiết khi được Bảo Minh yêu cầu nhằm điều tra tổn thất và xác định trách nhiệm của Bảo Minh theo Hợp đồng bảo hiểm này.

         Điều kiện tiên quyết để Bảo Minh có trách nhiệm giải quyết tổn thất phát sinh từ khiếu kiện là Người được bảo hiểm không được nhận trách nhiệm, chi trả hoặc đồng ý chi trả, giải quyết khiếu nại hoặc các phán quyết hoặc án quyết. Chi phí kiện tụng đã được Bảo Minh chấp thuận bằng văn bản sẽ được bồi thường như tổn thất theo Hợp đồng bảo hiểm này.

         Bảo Minh có thể điều tra, thương lượng và với sự chấp thuận bằng văn bản của Người được bảo hiểm, sẽ giải quyết các vụ khiếu kiện nếu được sự chấp thuận của bên nguyên đơn. Trong trường hợp Người được bảo hiểm không đồng ý với phương cách giải quyết này thì trách nhiệm của Bảo Minh đối với tổn thất đó sẽ không vượt quá số tiền mà đúng ra Bảo Minh phải chi trả bao gồm cả chi phí phát sinh tính đến ngày Bảo Minh gửi cho Người được bảo hiểm văn bản đề xuất bồi thường.  

         Sau khi nhận được thông báo khiếu kiện, Bảo Minh có quyền chi trả cho Người được bảo hiểm trong Giới hạn trách nhiệm của vụ tổn thất vào bất kỳ thời điểm nào và, bằng việc chi trả đó, trách nhiệm của Bảo Minh đối với Người được bảo hiểm trong vụ khiếu kiện này, kể cả chi phí pháp lý,   theo đó cũng sẽ chấm dứt.

5.5     Chi phí biện hộ

         Trường hợp một khiếu kiện phát sinh một số vấn đề được bảo hiểm và một một số vấn đề khác không được bảo hiểm theo hợp đồng này, việc phân chia hợp lý chi phí biện hộ, giải quyết khiếu kiện và phán quyết sẽ được thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và Bảo Minh khi xem xét đến mức độ pháp lý và chi phí phát sinh liên quan đến các vấn đề đó.

         Nếu Bảo Minh và Người được bảo hiểm không thể thống nhất được việc phân bổ chi phí thì, theo yêu cầu của Người được bảo hiểm, Bảo Minh sẽ thuê trọng tài để phân xử bằng chi phí của mình. Trọng tài phải được hai bên cùng chấp thuận và việc phân xử xảy ra tại Việt Nam và theo luật pháp Việt nam.   

         Việc phân bổ cuối cùng được hai bên thống nhất hoặc do trọng tài phân xử phân xử sẽ có hiệu lực trở về trước đối với các chi phí bào chữa mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu trước khi có quyết định cuối cùng này.

5.6     Trọng tài

         Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm này hoặc mức độ trách nhiệm và hiệu lực của hợp đồng này, các tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng phương pháp trọng tài tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành.

5.7     Thế quyền

         Nếu Bảo Minh có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm có trách nhiệm chuyển cho Bảo Minh quyền truy đòi lại từ các bên khác các khoản bồi thường nói trên dù Bảo Minh đã chi trả bồi thường hay chưa và dù Bảo Minh có giúp đỡ hoặc hợp tác để thực hiện các việc đó hay không. Nghĩa vũ này cũng bao gồm việc thực hiện các giấy tờ hoặc công cụ cần thiết có liên quan. Người được bảo hiểm cũng không được làm bất kỳ  điều gì làm phương hại đến các quyền trên. Số tiền thu hồi được vượt mức bồi thường của Bảo Minh sẽ được hoàn trả lại cho Người được bảo hiểm sau khi cấn trừ chi phí mà Bảo Minh đã sử dụng để thực hiện việc truy đòi này.

5.8     Hủy Hợp đồng

         Người được bảo hiểm có thể hủy hợp đồng này bằng cách gửi trả lại hợp đồng này cho Bảo Minh hoặc thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh về việc huỷ bỏ Hợp đồng này trước 30 ngày và Hợp đồng bảo hiểm sau thời hạn này sẽ không còn hiệu lực. Bảo Minh cũng có quyền huỷ bỏ Hợp đồng sau 30 ngày thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm và hoàn trả lại phần phí theo tỷ lệ cho thời hạn không được bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm huỷ Hợp đồng thì Bảo Minh sẽ tính phí theo biểu phí ngắn hạn (phần phí hoàn trả sẽ thấp hơn phí tỷ lệ do tính đến chi  phí quản lý của Nhà bảo hiểm, với điều kiện không có tổn thất trong năm bảo hiểm). Các khoản thanh toán hoặc các khoản hoàn phí của Bảo Minh sẽ không phải là điều kiện tiên quyết đối với hiệu lực của việc chấm dứt Hợp đồng, tuy nhiên các khoản thanh toán sẽ được Bảo Minh chi trả trong thời gian sớm nhất có thể.

Người được bảo hiểm sẽ thanh toán cho Bảo Minh số phí bảo hiểm được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Nếu trong thời gian nêu trên, Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm thì Hợp đồng bảo hiểm này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm.  

         Bảo Minh sẽ gởi thông báo này cho Người được bảo hiểm bằng đường bưu điện theo địa chỉ mới nhất được biết.

5.9     Chứng từ bồi thường

         Người được bảo hiểm định danh sẽ thay mặt cho Người được bảo hiểm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Thông báo tổn thất
 • Nhận thông báo hủy bỏ hợp đồng
 • Trả phí bảo hiểm và nhận các khoản hoàn phí nếu có;
 • Thương thảo và nhận Sửa đổi bổ sung;
 • Nhận các khoản thanh toán bồi thường của Bảo Minh theo Hợp đồng bảo hiểm này.

5.10   Chuyển quyền sở hữu

         Hợp đồng này và bất kỳ quyền lợi nào theo Hợp đồng này sẽ không được chuyển nhượng mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bảo Minh.

5.11   Tính bảo mật

         Người được bảo hiểm không được tiết lộ thông tin về Hợp đồng bảo hiểm này với bất kỳ người nào ngoại trừ các chuyên gia tư vấn hoặc theo lệnh của toà án hoặc yêu cầu của luật pháp.

5.12   Luật áp dụng

         Hợp đồng bảo hiểm này phải được hiểu rõ và các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được quyết định theo luật pháp Việt Nam.

5.13   Ngôn ngữ Hợp đồng

         Các đề mục trong Hợp đồng này nhằm giúp người đọc dễ hiểu và không làm ảnh hưởng đến nội dung Hợp đồng. Những từ ngữ được tô đậm sẽ thể hiện nghĩa đặc biệt và sẽ được giải nghĩa cụ thể trong Hợp đồng này. Những từ ngữ không được tô đậm sẽ mang nghĩa thông dụng.

5.14   Hiệu lực Hợp đồng

         Bảo Minh sẽ không bị ràng buộc trách nhiệm đối với Hợp đồng này trừ khi Hợp đồng này được đại diện hợp pháp của Bảo Minh ký xác nhận.                                                                                                    

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm qua website của Bảo Minh
 • VP Hà Nội: 71 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tư vấn Hà Nội: 0966.44.55.44 - 098.799.3210
 • VP Sài Gòn: Tầng 2, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Tư vấn Sài Gòn: 0986.98.5050
 • Email: baominhtructuyen@gmail.com
 • Website: https://baohiembaominh.com


  Chuyên gia tư vấn

  Tôi là Hiệp. Tôi đã giúp hơn 5000 người hiểu hơn về ý nghĩa của Bảo Hiểm và hỗ trợ trên 300 người nhận Quyền lợi bảo hiểm. Vì vậy, tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn chương trình bảo hiểm phù hợp nhất, toàn diện nhất với mong muốn của bạn..