Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

(Ban hành theo Quyết định số 0627/2005-BM/BHHH ngày 22/03/2005 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh)

NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Điều khoản này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
 2. Điều khoản này còn được vận dụng khi có thỏa thuận riêng trong bảo hiểm này cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đi các nước lân cận và vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về được phép quá cảnh qua Việt Nam để sang các nước lân cận bằng phương tiện vận chuyển nói trên.

PHẠM VI BẢO HIỂM

 1. Trừ những trường hợp loại trừ quy định trong Mục 5 dưới đây, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (sau đây gọi tắt là BẢO MINH) chịu trách nhiệm bồi thường đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây:
  • Cháy hoặc nổ,
  • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh,
  • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm, va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh,
  • Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ,
  • Phương tiện chở hàng mất tích,
  • Hy sinh tổn thất
 2. Trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm như trên, BẢO MINH còn chịu trách nhiệm đối với những chi phí sau đây:
  • Những chi phí hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm.
  • Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.
  • Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
  • Chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ.

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

 1. Trừ khi có thỏa thuận khác, BẢO MINH sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí gây bởi:
  • Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác.
  • Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự.
  • Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ.
  • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hóa được bảo hiểm.
  • Xế́p hàng quá tải hoặc sai quy cách an toàn về hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm và Người làm công của họ biết được tình trạng này.
  • Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển.
  • Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của hàng hóa được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển (bao gồm cả việc xếp hàng vào container).
  • Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông.
  • Những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

 1. Trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng hóa được bảo hiểm được xếp lên phương tiện chuyên chở tại địa điểm xuất phát ghi trong bảo hiểm này để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc vào lúc hàng hóa được dỡ khỏi phương tiện chuyên chở tại nơi đến ghi trong bảo hiểm này.
 2. Trong quá trình vận chuyển nói trên nếu vì những sự cố nói ở Mục 3 mà hàng hóa bắt buộc phải chuyển tải hoặc thay đổi hành trình thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho BẢO MINH biết về việc xảy ra hoặc thay đổi đó và phải trả thêm phí bảo hiểm trong trường hợp cần thiết.

THỦ TỤC BẢO HIỂM, GIÁ TRỊ BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

 1. 1. Khi có nhu cầu bảo hiểm, người có nhu cầu phải gửi cho BẢO MINH giấy yêu cầu (theo mẫu của BẢO MINH) trong đó ghi rõ:
  • Tên Người được bảo hiểm,
  • Tên hàng hóa, loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu hàng hóa được bảo hiểm
  • Trọng lượng, số lượng hàng hóa và giá trị hàng hóa được bảo hiểm,
  • Hành trình vận chuyển (nơi đi – nơi đến và nơi chuyển tải nếu có)
  • Tên chủ phương tiện, loại phương tiện và số đăng ký của các phương tiện vận chuyển đó,
  • Ngày, tháng phương tiện vận chuyển khởi hành và dự kiến ngày đến.
  • BẢO MINH sẽ căn cứ vào giấy yêu cầu bảo hiểm để cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho BẢO MINH ngay khi nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm. Bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi đã thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ, trừ khi có thỏa thuận khác.
  • Nếu sau khi bảo hiểm này được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về những thông tin đã cung cấp liên quan đến lô hàng được bảo hiểm thì Người được bảo hiểm có nhiệm vụ thông báo cho BẢO MINH biết ngay khi họ biết được sự thay đổi đó.
  • Khi nhận được thông báo này, BẢO MINH sẽ cấp Giấy sửa đổi bổ sung và có thể yêu cầu Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm.
 2. Nếu Người được bảo hiểm khai báo sai hoặc giấu giếm những thông tin liệt kê trong giấy yêu cầu bảo hiểm hay những sự việc thay đổi cần được thông báo cho BẢO MINH, thì BẢO MINH được miễn trách nhiệm đã quy định trong bảo hiểm này mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.
 3. Giấy chứng nhận bảo hiểm có thể chuyển nhượng cho một người khác sau khi Người được bảo hiểm hay đại diện có thẩm quyền của họ ký đồng ý chuyển nhượng ở mặt sau giấy chứng nhận bảo hiểm.
 4. Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do Người được bảo hiểm kê khai và được BẢO MINH chấp nhận.

Nếu Người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau: Giá trị bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hóa đơn cộng phí vận chuyển và phí bảo hiểm

Trừ khi có thỏa thuận khác, trong số tiền khai báo, Người được bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính. Tuy nhiên tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM KHI XẢY RA TỔN THẤT

 1. Trường hợp xảy ra tổn thất hàng hóa thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm như Mục 3, Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ hoặc đại diện của họ phải:
  • Khai báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý theo luật lệ hiện hành.
  • Thông báo ngay cho BẢO MINH hoặc đại diện của họ tại địa phương gần nhất để thu xếp giám định.
  • Phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa và bảo quản hàng hóa nhằm đề phòng và hạn chế tổn thất xảy ra thêm.
  • Làm các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền đòi bồi thường đối với người chuyên chở hay người thứ ba khác có trách nhiệm đối với tổn thất, mất mát hàng hóa đó.

BẢO MINH có quyền từ chối bồi thường một phần hay toàn bộ tổn thất nếu Người được bảo hiểm không thi hành đầy đủ những nghĩa vụ trên.

 1. Khi khiếu nại BẢO MINH về những mất mát, hư hỏng, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần nộp đủ những giấy tờ:
  • Bản chính “Giấy chứng nhận bảo hiểm”,
  • Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hàng hóa do chủ phương tiện cấp,
  • Hóa đơn hàng hóa kèm bản kê chi tiết hàng hóa, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hóa,
  • Biên bản giám định hàng tổn thất ghi rõ mức độ tổn thất,
  • Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương,
  • Văn bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra,
  • Giấy yêu cầu bồi thường.

TỔN THẤT TOÀN BỘ VÀ TỔN THẤT BỘ PHẬN

 1. 1. Tổn thất toàn bộ nói trong điều khoản này bao gồm tổn thất toàn bộ ước tính và tổn thất toàn bộ thực tế.
  • Khi xảy ra mất mát, hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm này, nếu hàng hóa được bảo hiểm bị phá hủy hoàn toàn hay bị hư hỏng nghiêm trọng tới mức không còn là vật phẩm với tính chất ban đầu của nó hoặc người được bảo hiểm bị mất hẳn quyền sở hữu hàng hóa thì được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.
  • Khi hàng hóa được bảo hiểm bị mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm này, nếu xét thấy không tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc do các chi phí cứu hàng, chi phí tái chế và gửi hàng đến nơi nhận ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm có thể vượt quá số tiền bảo hiểm thì được coi là tổn thất toàn bộ ước tính.
  • Bất kỳ trường hợp mất mát hay hư hỏng nào không thuộc tổn thất đã nói ở hai phần trên đều được coi là tổn thất bộ phận.
 1. Nếu phương tiện chở hàng bị mất tích thì hàng hóa được bảo hiểm sẽ được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.

Phương tiện vận chuyển hàng được coi là mất tích khi không tới được nơi đến ghi trong bảo hiểm này và cũng không có tin tức gì về phương tiện đó. Thời gian cần thiết để xác định việc phương tiện chuyên chở bị mất tích không ít hơn 03 tháng kể từ ngày dự tính phương tiện chuyên chở đến nơi ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

CÁCH TÍNH VÀ THANH TOÁN BỒI THƯỜNG

 1. Khi hàng hóa bảo hiểm bị tổn thất bộ phận thì số tiền bồi thường sẽ được tính trên cơ sở mức độ tổn thất nhân với số tiền bảo hiểm. Mức độ tổn thất sẽ được xác định bằng cách lấy số chênh lệch giữa tổng giá trị hàng khi còn nguyên vẹn và sau khi tổn thất tại cảng dỡ hàng chia cho tổng giá trị hàng khi còn nguyên vẹn tại cảng dỡ hàng.
 2. Trách nhiệm của BẢO MINH chỉ giới hạn ở số tiền bảo hiểm.
  • Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hóa thấp hơn giá trị bảo hiểm thì BẢO MINH chỉ bồi thường những mất mát, hư hỏng và các chi phí như đã quy định ở Mục 3 và 4 trên đây theo tỉ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.
  • Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hóa cao hơn giá trị bảo hiểm thì phần cao hơn đó không được thừa nhận.
 3. BẢO MINH có quyền miễn trách nhiệm quy định trong bảo hiểm này bằng cách khước từ quyền lợi về hàng hóa được bảo hiểm và quyền khiếu nại người thứ ba, đồng thời bồi thường cho Người được bảo hiểm toàn bộ số tiền bảo hiểm.
 4. Trường hợp phải tuân thủ ý kiến của BẢO MINH để thực hiện các biện pháp đề phòng tổn thất thì BẢO MINH phải thanh toán cho Người được bảo hiểm những chi phí hợp lý và cần thiết khi áp dụng biện pháp này dù cho tổng số tiền bồi thường như vậy có thể vượt quá số tiền bảo hiểm.
 5. 20.1 Sau khi kiểm tra và xác nhận hồ sơ khiếu nại của Người được bảo hiểm   là hợp lệ và tổn thất thuộc trách nhiệm, BẢO MINH sẽ thanh toán bồi thường cho Người được bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại hợp lệ.
  • Trường hợp hồ sơ khiếu nại gửi đến chưa hợp lệ hoặc cần xác minh thêm hoặc tổn thất không thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì BẢO MINH phải thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ khiếu nại.
  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy thông báo bồi thường hoặc giấy từ chối bồi thường mà Người được bảo hiểm không có ý kiến gì bằng văn bản thì khiếu nại đó coi như đã kết thúc.

20.2 Khi thanh toán tiền bồi thường, BẢO MINH có thể khấu trừ vào tiền bồi thường các khoản thu nhập của Người được bảo hiểm trong việc bán hàng hóa cứu được và đòi người thứ

20.3 Trường hợp phương tiện vận chuyển bị mất tích, hàng hóa đã được coi là tổn thất toàn bộ hoặc hàng bị mất mà sau khi đã bồi thường lại tìm thấy thì số hàng đó sẽ thuộc quyền sở hữu của BẢO

CHUYỂN QUYỀN ĐÒI BỒI THƯỜNG VÀ TỪ BỎ HÀNG HÓA

 1. 1. Sau khi thanh toán bồi thường theo bảo hiểm này, mọi khoản khiếu nại    và quyền khiếu nại của Người được bảo hiểm đối với người thứ ba, đến giới hạn số tiền bồi thường, đều phải được chuyển cho BẢO MINH cùng với các chứng từ cần thiết liên quan đến quyền khiếu nại đó.

21.2. Nếu Người được bảo hiểm bỏ qua quyền đòi người thứ 3 hoặc nếu do lỗi của họ mà không thực hiện được quyền này (như hết hạn thư khiếu nại người chịu trách nhiệm về tổn thất…) thì BẢO MINH sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường với mức độ thích hợp và nếu bồi thường của bảo hiểm này đã được giải quyết thì Người được bảo hiểm có nghĩa vụ hoàn lại cho BẢO MINH một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường mà họ đã nhận được, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

 1. Sau khi BẢO MINH bồi thường một vụ tổn thất toàn bộ (có thể bồi thường tất cả hoặc nguyên một phần hàng được bảo hiểm) họ còn có quyền thu hồi những gì còn lại của phần hàng hóa đã được bồi thường theo luật lệ hiện hành.
 2. 23.1. Trường hợp Người được bảo hiểm muốn khiếu nại tổn thất toàn bộ ước  tính cho hàng hóa được bảo hiểm thì họ phải gửi thông báo từ bỏ hàng cho BẢO MINH. Nếu không thực hiện theo quy định này thì tổn thất chỉ được giải quyết theo hình thức bồi thường tổn thất bộ phận.

23.2 Thông báo từ bỏ hàng phải làm bằng văn bản mà trong mọi trường hợp phải cho biết ý định của Người được bảo hiểm là từ bỏ không điều kiện mọi quyền lợi về hàng hóa được bảo hiểm cho BẢO

23.3 Trường hợp thông báo từ bỏ hàng được gửi theo đúng qui định thì quyền khiếu nại của Người được bảo hiểm không bị phương hại bởi việc BẢO MINH từ chối chấp nhận từ bỏ hàng. Khi thông báo từ bỏ hàng đã được chấp nhận thì việc từ bỏ hàng không còn thay đổi khác được.

THỜI HIỆU KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP

 1. Quyền đòi bồi thường của Người được bảo hiểm sẽ hết hiệu lực sau một năm kể từ ngày phát sinh quyền đó.
 2. Bất kỳ một vụ tranh chấp nào có liên quan đến bảo hiểm này mà không giải quyết được bằng hình thức thương lượng giữa Người được bảo hiểm và BẢO MINH thì tùy từng trường hợp cụ thể sẽ chuyển tới Tòa án nơi BẢO MINH đặt trụ sở để xét xử theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt

>> Tham khảo bài viết: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa – Cấp siêu tốc, phí siêu rẻ

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm qua website của Bảo Minh
 • VP Hà Nội: 71 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tư vấn Hà Nội: 0966.44.55.44 - 098.799.3210
 • VP Sài Gòn: Tầng 2, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Tư vấn Sài Gòn: 0986.98.5050
 • Email: baominhtructuyen@gmail.com
 • Website: https://baohiembaominh.com


  Chuyên gia tư vấn

  Tôi là Hiệp. Tôi đã giúp hơn 5000 người hiểu hơn về ý nghĩa của Bảo Hiểm và hỗ trợ trên 300 người nhận Quyền lợi bảo hiểm. Vì vậy, tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn chương trình bảo hiểm phù hợp nhất, toàn diện nhất với mong muốn của bạn..