Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

QUY TẮC BẢO HIỂM MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CHỦ THẦU

1. Phạm vi quyền lợi

Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã gửi giấy yêu cầu bảo hiểm cho Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (dưới đây gọi tắt là “Bảo Minh”) bằng cách điền vào bản câu hỏi cùng với các bản kê khai đính kèm (được xem là một bộ phận không thể tách rời của Đơn bảo hiểm).

Đơn bảo hiểm này xác nhận với điều kiện là Người được bảo hiểm đã nộp cho Bảo Minh số phí bảo hiểm nêu trong Bản tóm lược hợp đồng kèm theo và tuân theo các điều khoản, điều kiện, các điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm này hoặc các bổ sung đính kèm, là

Bảo Minh đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm – được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm và Người bảo hiểm chấp nhận mở rộng thời hạn bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này, các hạng mục hay bất kỳ các bộ phận nào của các hạng mục này được liệt kê trong Bản tóm lược hợp đồng (hoặc danh mục đính kèm) đặt tại địa điểm hoặc khu vực địa lý được đề cập trong đó, bị tổn thất vật chất bất ngờ, không lường trước được do bất kỳ một nguyên nhân nào không bị loại trừ trong Đơn bảo hiểm này mà cần sửa chữa hoặc thay thế cần thiết, thì

Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về các tổn thất hay tổn hại như được quy định sau đây bằng cách trả tiền, thay thế hay sửa chữa (theo lựa chọn của Bảo Minh) cho tới số tiền không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng của mỗi hạng mục trong Bản tóm lược hợp đồng cho mỗi năm bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Đơn bảo hiển này áp dụng cho bất kỳ thiết bị nào có tên trong danh mục được bảo hiểm cho dù các thiết bị này đang hoạt động hay không, đang được tháo dỡ để lau chùi bảo dưỡng, duy tu hoặc để di chuyển trong phạm vi khu vực được bảo hiểm hay đang trong quá trình thực hiện các công việc được nêu trên hoặc trong quá trình được lắp ráp trở lại sau đó, nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào thì Đơn bảo hiểm này cũng chỉ áp dụng khi các thiết bị này đã hoàn tất và thành công quá trình chạy thử.

2. Các điểm loại trừ

Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

 1. mức khấu trừ qui định trong Bản tóm lược hợp đồng mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố. tuy nhiên nếu trong một sự cố có hai hạng mục trở lên bị tổn thất thì Người được bảo hiểm chỉ chịu mức khấu trừ cao nhất trong số các mức khấu trừ áp dụng cho các hạng mục bị tổn thất đó.
 2. các tổn thất hay tổn hại do các hư hỏng về điện, hư hỏng cơ học, hỏng hóc, trục trặc, đông đặc hay thiếu hụt của các chất làm mát, dầu nhớt hay các chất lỏng khác, nhưng nếu một tai nạn xảy ra là hậu quả của các nguyên nhân tổn thất hay tổn hại đó gây ra các thiệt hại bên ngoài thì các thiệt hại hậu quả ấy sẽ được bồi thường.
 3. tổn thất hay tổn hại của các bộ phận có thể thay thế được và các bộ phận gắn thêm như mũi khoan, dao, lưỡi cắt, lưỡi cưa, khuôn, mẫu, các bề mặt nghiền, màng và sàng, dây, đai, xích, kích nâng, băng chuyền, bình điện, lốp xe, dây điện và cáp nối, các ống, các khớp nối, bao bì, các dụng cụ có thể hoán đổi được hay bất kỳ chất liệu nào (ví dụ như dầu bôi trơn, nhiên liệu, các loại hóa chất).
 4. tổn thất hay tổn hại do nổ của bất kỳ nồi hơi, bình áp suất do hơi bên trong hay áp suất chất lỏng hoặc bất kỳ động cơ đốt cháy bên
 5. tổn thất hay tổn hại của các xe cộ được phép lưu hành trên đường công cộng, nếu các xe cộ này không được không chỉ sử dụng duy nhất cho hoạt động trên công trường xây dựng.
 6. tổn thất hay tổn hại cho tàu, thuyền, sà lan hay máy bay.
 7. tổn thất hay tổn hại do chìm một phần hay toàn bộ trong thủy triều
 8. tổn thất hay tổn hại trong khi vận chuyển trừ khi được thỏa thuận bằng các điều khoản bổ sung.
 9. tổn thất hay tổn hại là hậu quả trực tiếp của các tác động liên tục trong quá trình hoạt động (ví dụ như hao mòn, ăn mòn, xét rỉ, hư hỏng do không sử dụng hay do điều kiện môi trường không khí tác động).
 10. tổn thất hay tổn hại xảy ra khi một hạng mục được bảo hiểm đang trải qua quá trình thử nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào hay đang được sử dụng theo bất kỳ cách thức hay mục đích nào khác với thiết kế.
 11. tổn thất hay tổn hại về thiết bị hay máy móc hoạt động dưới mặt đất trừ khi đã có thỏa thuận bằng điều khoản bổ
 12. tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hoặc bị trầm trọng thêm bởi chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động của thế lực quân sự hay tiếm quyền, hành động của nhóm người ác ý hoặc những người nhân danh hay có liên hệ với bất kỳ tổ chức chính trị nào, các âm mưu tịch thu hay phá hủy theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp hoặc thực tại hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào.
 13. tổn thất, tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hay làm trầm trọng thêm do phản ứng hay phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ.
 14. tổn thất hay tổn hại do bất kỳ lỗi hay khuyết tật nào đã có vào lúc bắt đầu thời hạn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hay đại diện của họ đã biết cho dù Người được bảo hiểm có biết các lỗi hay khuyết tật đó hay không.
 15. tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hay làm trầm trọng thêm do hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ.
 16. tổn thất hay tổn hại mà nhà sản xuất hay nhà cung cấp có trách nhiệm theo luật pháp hay theo hợp đồng.
 17. tổn thất hậu quả hay trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.
 18. tổn thất hay tổn hại chỉ phát hiện được vào lúc kiểm kê hay trong lúc làm dịch vụ bảo trì thông thường.

Trong các trường hợp kiện tụng mà Bảo Minh cho rằng những tổn thất, phá hủy hay tổn hại nào đó là không thuộc trách nhiệm của Đơn bảo hiểm này do áp dụng điểm loại trừ từ (m) đến (q) kể trên thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay tổn hại đó phải được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

3. Các điều kiện chung

3.1. Điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Bảo Minh là Người được bảo hiểm phải tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Đơn bảo hiểm này, trung thực khai báo và trả lời các câu hỏi.

3.2. Bản tóm lược hợp đồng và các phần của nó được xem là bộ phận không thể tách rời và là bộ phận hợp thành của Đơn bảo hiểm này, và cụm từ “Đơn bảo hiểm này” bất kỳ lúc nào được sử dụng trong hợp đồng bảo hiểm này sẽ được hiểu là bao gồm Bản tóm lược hợp đồng và các phần đó. Bất kỳ một từ hoặc các cụm từ đã mang một nghĩa xác định nào đó tại bất kỳ một phần nào trong Đơn bảohiểm này, trong Bản tóm lược hợp đồng hoặc trong các phần của nó thì dù xuất hiện bất kỳ ở đâu thì từ hoặc cụm từ đó cũng mang cùng một ý nghĩa như vậy.

3.3. Bằng chi phí riêng của mình, Người được bảo hiểm phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của Bảo Minh nhằm ngăn chặn tổn thất và phải tuân thủ mọi quy định pháp luật và khuyến nghị của nhà chế tạo.

3.4. a) Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của Bảo Minh cũng có quyền xem xét và kiểm tra đối tượng được bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của Bảo Minh mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá mức độ rủi ro được bảo hiểm.

3.4. b) Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho Bảo Minh bằng điện tín và bằng văn bản về bất kỳ thay đổi quan trọng nào về mức độ rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí riêng của mình thực hiện những biện pháp mà tình thế đòi hỏi để đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động của các hạng mục thiết bị được bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm cũng như phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh thích hợp nếu thấy cần thiết. Người được bảo hiểm không được thực hiện hoặc chấp nhận những thay đổi quan trọng nào làm tăng thêm mức độ rủi ro trừ khi Bảo Minh đã có văn bản xác nhận Đơn bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực trong các trường hợp đó.

3.5. Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

3.5. a) lập tức thông báo ngay cho Bảo Minh bằng điện thoại hoặc điện tín cũng như bằng văn bản nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất.

3.5. b) thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

3.5. c) bảo quản các chi tiết hay bộ phận bị hư hại và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của Bảo Minh giám định các chi tiết hay bộ phận đó.

3.5. d) cung cấp mọi thông tin và chứng từ văn bản theo yêu cầu của Bảo Minh

3.5. e) thông báo cho cơ quan công an nếu tổn thất do trộm cướp.

Trong mọi trường hợp Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất mà trong  vòng 14 ngày kể từ khi xảy ra tổn thất Bảo Minh không nhận được thông báo về những tổn thất đó. Ngay sau khi thông báo cho Bảo Minh theo điều kiện này, Người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ, còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có đại diện của Bảo Minh để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sữa chữa thay thế. Nếu đại diện của Bảo Minh không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sữa chữa hay thay thế.

Trách nhiệm của Bảo Minh đối với bất kỳ hạng mục bị tổn thất nào thuộc đối tượng bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó vẫn được sử dụng sau khi khiếu nại mà không được sữa chữa như yêu cầu của Bảo Minh hoặc nếu chỉ được sữa chữa tạm thời mà không được sự đồng ý của Bảo Minh.

3.6. Người được bảo hiểm với chi phí do Bảo Minh chịu, phải thực hiện, kết hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của Bảo Minh nhằm bảo vệ quyền lợi hay quyền miễn trách hay đòi bồi thường Người Thứ Ba (khác với Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này), những khoản tiền mà Bảo Minh sẽ được hay có thể được hưởng hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay bồi thường tổn thất theo Đơn bảo hiểm này, dù cho hành động hay những việc như vậy cần phải làm hoặc phải thực hiện trước hay sau khi Bảo Minh bồi thường cho Người được bảo hiểm.

3.7. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa Bảo Minh và Người được bảo hiểm về số tiền được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này (mà trách nhiệm đã được Bảo Minh thừa nhận), những tranh chấp đó sẽ được chuyển cho một trọng tài quyết định mà trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản. Nếu hai bên không nhất trí được việc chỉ định một trọng tài thì mỗi bên bằng văn bản sẽ chỉ định một trọng tài riêng và tranh chấp sẽ được chuyển cho hai trọng tài đó quyết định với điều kiện là việc chỉ định đó phải thưc hiện trong vòng một tháng kể từ khi bên này hoặc bên kia đưa ra yêu cầu về việc chỉ định này bằng văn bản. Trong trường hợp những trọng tài nói trên không đi đến nhất trí thì các trọng tài đó chỉ định bằng văn bản một trọng tài thứ ba. Trọng tài này sẽ ngồi lại với các trọng tài và chủ trì các cuộc họp để giải quyết tranh chấp. Phán quyết của trọng tài chủ trì đưa ra sẽ là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ tố quyền nào nhằm chống lại Bảo

3.8. a) Nếu những thông tin đề cập trong giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc những khai báo của Người  được bảo hiểm không đúng sự thật về mọi sự kiện quan trọng nào hoặc nếu Người được bảo hiểm đưa ra bất kỳ khiếu nại gian lận nào hoặc mức độ khiếu nại bị thổi phồng lên quá mức hoặc nếu có sự khai báo sai lệ̣ch nào nhằm bảo vệ cho những khiếu nại đó thì hiệu lực của đơn bảo hiển này sẽ chấm dứt và Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm chi trả bất kỳ khoản bồi thường nào theo Đơn bảo hiểm này.

3.8. b) Trong trường hợp Bảo Minh từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào mà nếu không có khởi kiện trong vòng 3 tháng kể từ khi có sự từ chối đó hoặc trong vòng 3 tháng kể từ khi các trọng tài hay trọng tài thứ ba đưa ra phán xét (trong trường hợp xảy ra việc phân xử như đề cập trong điều 7 kể trên) thì tất cả các mọi quyền lợi theo Đơn bảo hiểm này liên quan đến khiếu nại ấy sẽ bị vô hiệu hóa.

3.9. Đơn bảo hiểm này có thể chấm dứt hiệu lực theo yêu cầu của Người được bảo hiểm vào mọi thời điểm và trong các trường hợp như vậy Bảo Minh sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính theo biểu phí ngắn hạn ứng với thời gian Đơn bảo hiểm này có hiệu lực. Theo đề nghị của Bảo Minh Đơn bảo hiểm này cũng có thể chấm dứt hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày Bảo Minh thông báo cho Người được bảo hiểm và trong các trường hợp đó Bảo Minh sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian Đơn bảo hiểm này không còn hiệu lực nữa kể từ ngày hủy bỏ, và trừ đi bất kỳ khoản chi phí hợp lý nào về điều tra giám định mà Bảo Minh có thể đã bỏ

3.10. Nếu vào thời điểm phát sinh bất kỳ khiếu nại nào mà có bất kỳ Đơn bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm cho những tổn thất hay tổn hại đó thì số tiền bồi thường Bảo Minh có thể phải chi trả cho tổn thất đó sẽ không vượt quá phần tỷ lệ của Bảo Minh đối với khiếu nại về tổn thất hay tổn hại đó.

CÁC ĐIỂM QUY ĐỊNH 

Điểm 1 – Số tiền bảo hiểm:

Đơn bảo hiểm này đòi hỏi số tiền được bảo hiểm phải bằng số phí tổn để thay thế các hạng mục được bảo hiểm bằng các hạng mục mới có cùng tính năng, công suất và chủng loại, và trị giá thay thế cho những hạng mục này sẽ bao gồm cả cước phí vận chuyển, thuế và các chi phí về hải quan (nếu có), và các chi phí cho việc lắp đặt. Nếu số tiền bảo hiểm thấp hơn số tiền cần được bảo hiểm như yêu cầu trên thì số tiền bồi thường mà Bảo Minh trả cho Người được bảo hiểm sẽ giảm đi theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm thực tế so với số tiền bảo hiểm lẽ ra phải được bảo hiểm theo yêu cầu như đã đề cập trên. Nếu có từ hai hạng mục trở lên được bảo hiểm thì điều kiện này cũng sẽ được vận dụng riêng rẽ cho từng hạng mục.

Điểm 2 – Cơ sở giải quyết bồi thường: 

a) Trong trường hợp tổn hại xảy ra đối với một hạng mục bảo hiểm có thể sửa chữa được, Bảo Minh sẽ chỉ bồi thường những chi phí cần thiết để khôi phục lại các hạng mục bị tổn hại sao cho các hạng mục này đạt đến trạng thái hoạt động ban đầu như trước khi bị tổn hại cộng thêm chi phí đã bỏ ra cho việc tháo dỡ và lắp ráp lại nhằm phục vụ cho việc sửa chữa cũng như cước phí vận chuyển thông thường nhằm đưa các hạng mục đó đến xưởng sửa chữa và từ nơi sửa chữa trở về, các khoản thuế, chi phí hải quan và các chi phí khác (nếu có), với điều kiện là các khoản chi phí đó đã được bao gồm trong số tiền bảo hiểm.

Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của Người được bảo hiểm, Bảo Minh sẽ thanh toán các chi phí về nguyên vật liệu và tiền công đã bỏ ra để tiến hành sửa chữa cộng thêm một tỷ lệ hợp lý để trang trải cho tổng phí. Không chiết khấu về mức khấu hao nào đối với các bộ phận được thay thế nhưng trị giá thu hồi được phải được áp dụng.

Nếu chi phí sửa chưa như đề cập ở trên ngang bằng hoặc vượt trị giá thực tế của các hạng mục được bảo hiểm ngay trước khi xảy ra tổn thất thì việc giải quyết bồi thường sẽ theo cách thức như đề cập ở mục (b) dưới đây:

b) Trong trường hợp một hạng mục được bảo hiểm nào đó bị phá hủy, Bảo Minh sẽ bồi thường trị giá thực tế của hạng mục đó ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất, bao gồm cả cước phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp ráp, thuế và các chi phí hải quan (nếu có), trong phạm vi các chi phí này đã bao gồm trong số tiền bảo hiểm, trị giá thực tế này sẽ được tính toán bằng cách lấy trị giá thay thế mới của hạng mục đó trừ đi một tỷ lệ khấu hao thích hợp. Những trị giá thu hồi phải được áp dụng.

Những phụ phí phát sinh cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ, ngày nghỉ hay cước phí hỏa tốc chỉ được bồi thường khi có thỏa thuận đặc biệt bằng văn bản.

Các chi phí trong việc làm thay đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn, duy tu, bảo dưỡng sẽ không được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này.

Các chi phí cho việc sửa chữa tạm thời sẽ do Bảo Minh chịu nếu những công việc này là một phần cấu thành trong công việc sửa chữa chính và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa.

Số tiền thanh toán theo các quy định trên phải trừ đi mức khấu trừ ghi trên Bản tóm lược hợp đồng. Bảo Minh sẽ chỉ thanh toán bồi thường khi đã được cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết để chứng minh các tổn hại đã được sửa chữa, thay thế.

CAM KẾT THANH TOÁN PHÍ

 1. Bất kể điều gì có thể trái ngược với mục đích của cam kết này với điều kiện là phụ thuộc và không phương hại đến điều khoản số 2 được nêu ở dưới đây, các bên bằng cam kết này thỏa thuận điều kiện tiên quyết để Người bảo hiểm có trách nhiệm đối với Hợp đồng bảo hiểm, Chứng nhận tái tục, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận tạm thời là việc Người được bảo hiểm thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm cho Bảo Minh, các đại lý hay môi giới bảo hiểm liên quan
  • nếu thời hạn bảo hiểm là từ 30 ngày trở lên, trong vòng 30 ngày tính từ
   • ngày chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục hay Chứng nhận bảo hiểm tạm thời;
   • ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong mỗi Sửa đổi bổ sung cấp kèm Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy chứng nhận tái tục hoặc Chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong Sửa đổi bổ sung trùng với ngày cấp hoặc sau ngày cấp Sửa đổi bổ sung đó; hoặc
   • ngày cấp mỗi Sửa đổi bổ sung kèm theo Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy chứng nhận tái tục bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm theo Sửa đổi bổ sung là trước ngày cấp;

HOẶC

 • Trường hợp Bảo Minh chấp nhận thanh toán phí bảo hiểm thành nhiều kỳ, thì phí được thanh toán trong vòng 30 ngày tính từ
  • ngày chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời cho kỳ thanh toán thứ nhất và tiếp theo sau đó các kỳ thanh toán còn lại sẽ được trả vào đúng ngày thỏa thuận ghi trong Hợp đồng bảo hiểm
  • ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong Sửa đổi bổ sung cấp kèm Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có) cho kỳ thanh toán thứ nhất và tiếp theo sau đó các kỳ thanh toán còn lại sẽ được trả vào đúng ngày thỏa thuận ghi trong Hợp đồng bảo hiểm

HOẶC

 • khi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm dưới 30 ngày, trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung, Giấy chứng nhận tái tục hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời.
 1. Trong trường hợp các khoản phí trên không được thanh toán đầy đủ cho Bảo Minh, các đại lý, môi giới bảo hiểm liên quan và không được thanh toán trong “thời hạn cam kết thanh toán phí” được quy định bên trên thì phạm vi bảo hiểm nêu trong Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời sẽ bị hủy bỏ và Bảo Minh chỉ chịu trách nhiệm trong khoảng thời gian các văn bản trên có hiệu lực đến ngày bị hủy bỏ.

>> Tham khảo: Thủ tục tham gia bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm qua website của Bảo Minh
 • VP Hà Nội: 71 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tư vấn Hà Nội: 0966.44.55.44 - 098.799.3210
 • VP Sài Gòn: Tầng 2, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Tư vấn Sài Gòn: 0986.98.5050
 • Email: baominhtructuyen@gmail.com
 • Website: https://baohiembaominh.com


  Chuyên gia tư vấn

  Tôi là Hiệp. Tôi đã giúp hơn 5000 người hiểu hơn về ý nghĩa của Bảo Hiểm và hỗ trợ trên 300 người nhận Quyền lợi bảo hiểm. Vì vậy, tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn chương trình bảo hiểm phù hợp nhất, toàn diện nhất với mong muốn của bạn..